Afinació i cursos

Formació de Restauració Tècnica i Afinació de pianos

El mètode utilitzat és el de Newark & Sherwood College.


Aquesta formació constarà de dues parts:

 

D'una banda es dotarà a l'alumne dels coneixements necessaris per poder solucionar els problemes més comuns en la reparació, restauració i regulació de pianos. S'explicarà el funcionament del mecanisme del piano, els materials utilitzats, i els productes necessaris per a la seva restauració. Com reparar peces trencades o desgastades, substitució de materials, etc…

 

També s'explicarà com regular un piano.

 

I per una altra banda , dels coneixements i la tècnica que es precisen per aconseguir afinar un piano, amb una garantia de qualitat quant al resultat.

 

Els assoliments de l'alumne dependran de les aptituds, la tenacitat i la il·lusió. Haurà de posar de la seva part.

 

El curs consta de 104 hores. 52 de formació tècnica i 52 de teoria i pràctica de l'afinació.

Són 13 sessions de 4h de restauració i 13 sessions de 4h d'afinació. Són 1 sessió de cada setmanal perquè el deixeble pugui practicar lo après durant la setmana. La durada aproximada del curs és de 3 mesos. L'horari és a convenir i el número màxim d'alumnes és de 4.

 

El curs és molt dinàmic i molt pràctic amb la finalitat de que l'alumne aconsegueixi la destresa necessària per realitzar totes les tasques.

Sempre que l'alumne ho desitgi podrà anar al taller  a practicar la restauració en hores que la botiga(taller) estigui oberta.

 

Pels alumnes  professionals oferim el curs d'afinación solament ja que coneixen l'ofici.

Tots els ensenyaments van acompanyats d'apunts realitzats amb ordinador per nosaltres mateixos i alguns especialment escollits d'altres fonts de forma molt didáctica.

Les sessions d'afinació es realitzen individualment amb pianos de qualitat i aules insonoritzades amb aire acondicionat.

L'objectiu és que l'aprenent, una vegada finalitzat el curs tingui els elements necessaris per seguir formant-se pel seu compte.

 

Els requisits són tenir piano, una senzilla base musical, eines mínimes per afinar pianos i ganes d'aprendre.

 

El preu de la formació és de 1950€ amb un 5% de descompte si es paga per endavant, més uns 385€ del kit d'afinació. Si es prefereix es pot pagar cada mes.

Per a l'afinador que vulgui perfeccionament o conèixer aquest mètode i els iniciats, si volen, poden optar solament al curs d'afinación per 975€ amb el 5% de descompte si paguen per endavant o pagar-ho mensualment.

Formación de Restauración Técnica y Afinación de pianos

El método utilizado es el de Newark & ​​Sherwood College.


Esta formación constará de dos partes:


Por un lado se dotará al alumno de los conocimientos necesarios para poder solucionar los problemas más comunes en la reparación, restauración y regulación de pianos. Se explicará el funcionamiento del mecanismo del piano, los materiales utilizados, y los productos necesarios para su restauración. Como reparar piezas rotas o desgastadas, sustitución de materiales, etc ...


También se explicará cómo regular un piano.


Y por otro, de los conocimientos y la técnica que se precisan para conseguir afinar un piano, con una garantía de calidad en cuanto al resultado.


Los logros del alumno dependerán de las aptitudes, el tezón y la ilusión de éste. Habrá poner de su parte.


El curso constará de 104 horas: 52 de formación técnica y 52 de teoría y práctica de la afinación.

Son 13 sesiones de 4h de restauración y 13 sesiones de 4h de afinación. Son 1 sesión de cada semanalmente para que el discípulo pueda practicar lo aprendido durante la semana. La duración aproximada es de 3 meses. El horario es a convenir y el número máximo de alumnos es de 4.


El curso es muy dinámico y práctico con la finalidad de que el alumno consiga la destreza necesaria para realizar todas las tareas.

Siempre que el alumno lo desee podrá ir al taller a practicar la restauración en horas que la tienda (taller) esté abierta.


Para los alumnos profesionales ofrecemos el curso de afinación solamente ya que conocen el oficio.

Todas las enseñanzas van acompañadas de apuntes realizados con ordenador por nosotros mismos y algunos especialmente escogidos de otras fuentes de forma muy didáctica.

Las sesiones de afinación se realizan individualmente con pianos de calidad y aulas insonorizadas con aire acondicionado.

El objetivo es que el aprendiz, una vez finalizado el curso tenga los elementos necesarios para seguir formándose por su cuenta.


Los requisitos son tener piano, una sencilla base musical, herramientas mínimas para afinar pianos y ganas de aprender.


El precio de la formación es de 1950 € con un 5% de descuento si se paga por adelantado, más unos 385 € del kit de afinación. Si se prefiere se puede pagar cada mes.

Para el afinador que quiera perfeccionar o conocer este método y los iniciados, pueden optar solamente el curso de afinación por 975 € con el 5% de descuento si pagan por adelantado o pagarlo mensualmente.